AdSense

Jumat, 15 Juni 2012

KAMUS BAHASA MAKASSAR

"JIKA ANDA INGIN AMAN DAN MERASA NYAMAN DI MAKASSAR, MAKA KUASAI BAHASANYA."

ABJAD

A
Aba, Ayah = mangge
Aba-aba = Parenta, Komando
Abad = Aba', Pariama, Jammang
Abadi = Nannung, a'nannungang, Ma'nannungang
Abai = Sayu
Abang/Kakak = Daeng
Abon = Abong
Abstrak = Tena na'nyata
Abuh = Bakka'
Abuk = Bu'bu' Kayu
Abur = Labo (Mengabur = A'labo-labo)
Acar = Acara'
Acap = A'mole-mole
abdi = ata
abis [habis] = labbusu'
abjad = hurupu'
acak = ta'siara'
Adat = Kabiasang
Adik = Andi'
ada = nia' | mengadakan = a'pa'nia' | adalah = iami | seadanya = iamonjo |
adalah = iamintu
adzan = bang
adil = adele'
adu =  Lotteng, appasiba'ji | adu ayam = appabbate jangang
Aduk/Mengaduk = A'garu, accampuru'
Adzab = Sessa
Afiat = Salewangang
ahli = to/u panrita
air = je'ne' | air mata = je'ne' mata | air jeruk = je'ne' lemo | air
kencing = je'ne' mea | air sembahyang = je'ne' sambayang |
ajak = akkiyo'
Ajudan = Pa'lapa' Barambang
ajar = ajara' | mengajar = anggangajara' | ajaran = ajarrang |
pengajar = pangngajara' | pengajaran = pappiajarrang/pangngajarakkang
| belajar = appilajara' | pelajaran = pappilajarrang
Ahli = Panrita
Ajal = a'jala'
akad = aka'
akal = akkala' | tidak masuk akal = tena antama ri akkala' | akal
pendek = bodo akkala' | mengakali = anngakali | mencari akal = a'boya
akkala'
akan = punna
akar = akara'
akhirat = Anja'
akhir = Konteng
akil baligh = balere'
akur = singai/sipakatau
akrab = sanna singaina/sipa'agadang
aku = nakke/inakke
Aklamasi = Jo'jo' nisamaturuki
Aksara = Hurupu'
Aktif - Siga
Akut = Tasilolongang
Akur = Situru'
atap = Sira'
Atas = Rate  | Di Atas = Irate
alis = kannying
Allah = Alla ta Ala/Karaeng Alla ta Ala
Almarhum = Tumatea (Kalau Raja Gowa disebut "Tumenanga")
Alhasil = Tattappana, kale'bakanna
Alih = Lette'
Alias = iareka
Alim = Cara'de'
Alimbu'bu' = Laso Anging
alinea = Barrisi' beru
Alir = Solong
Alis = Kannying
Alot = Ku'mili'
Alun = Galluru' (Mengalun = anggalluru')
Aman = Amang, Sannang
Amanah = Papparampe
Amanat = Papparampe, Pappasang
Amandemen - ussulu' nipinrana rancangang undang-undanga
Amar = Parenta
Amarah = Larro
Amat/Mengamati - Antileki
Amat = Ta'lalo dudu
Ambisi = Kella
Ambruk = Rumbang
Amirul Haj = Pangngulunna ha'jia
Amis = Manynyere'
Amnesti = Popporo' hukungang
Amplop = Ampolo'
Ampun = Popporo'
Amal = Panggaukang baji'
Amarah = larro
Amanah : Amana
Amat = sanna'
Amuk = Jallo' | Mengamuk = A'jallo' | diamuk = Nijallo'
Ambil = alle | mengambil = angngalle | mengambilkan = angngalleang |
mengambil dari = angngalle ri | pengambilan = pangngalleang
Anak = ana'
Anatomi = Pangngassengang lento-lentona batang kalea
Anda = ikau (kasar) ikatte (halus)
Andai = ka'de', Ebara'
Andal/Mengandalkan = Ampattoang
Andil = Andele'
Andong = Bendi
Anggun = Ga'ga
Aneka = a'rupa-rupa
Angin = anging
Angkasa = rammang
Angsur = ansuru'
anjing = kongkong
antar = antara'
antara = passingaleng
Angkasa = Alla'
Angkat = angka'
Angkuh = Tampo
Angkut/Mengangkut = Angngerang
Anjing = Kongkong
Antar/Mengantar = Angngiring, Angngulu, Angngerang
Anus = Tara, Paja
Antuk/Mengantuk = Ta'do'do'
apa = apa | ini apa = apanne | apa boleh buat = apa pode'/paleng tida apa = tena angngapa | mengapa =                                       angngapai |
Apalagi = Apapole
Aparat = Parewa
Apung = Mawang
Arah = Olo, Tuju
Arak = Ballo'
Arit = Pakkai'
Aroma = Rasa, Bau'
Arti = Battuang
Arung = Limbang
Asa = Panrannuang
Asal = Assala', Uru-uruna
Asam = Camba, Kacci
Asas = Pondameng, Poko'
Api = pepe' | korek api = colo' | gunung berapi = moncong pepe'
Apung = Mawang
Asal = battu | berasal = battu ri
Asap = ambu
Asin = ce'la, Pa'ja, Kannasa'
Asik = Assipa'
Asing = maraeng | orang asing = to maraeng
Asu = Kongkong
Asuh = Parakai, Piara
Asli = ( untuk penggunaan pada Ijazah/Surat = Tuleng, Cerita =Tojeng, Sifat = Simemanganna)
Atap = Pattongko'
Atas = rate| dari atas = battu rate | atasmu = irate nu | di atas = iratena | ke atas = nai'
Atur = atoro' | mengatur = angngatoro' | aturan = atorrang | Teratur = ta'ataoro'
Awal Mula = Pakarammula, Uru-Uru
Ayah = Mangge
Ayam = jangang | ayam betina = jangang gana | ayam jantan = jangang laki | ayam muda = jangang rungka
Ayo = ambe (Mari/Kemari)B
Babad = Riwaya'
Babak = Baba' | Babak kedua = Baba' Pinruang
Babat = Tabbasa' | membabat = Attabbasa'
Babi = Bawi
Baca = baca | membaca = ammaca | bacaan = bacang
Bacok = Anne'ba, Annobo'
Bacot = Bawa, Munceng
Badan = kale
Badik = Badi'
Bagaimana = Antekamma
Bagai = kammai | bagaikan = kamma tongi |bagaimana = antekamma | sebagaimana = kammaya
Bagi = bage | membagi = a'bage
Baginda = Karaengta
Bagus = baji'
Bahagia = nyammang/annyammang | sudah bahagia hidupnya = annyamammi tallasa'na
Bahak = Ammakala'
Bahasa = basa, Bicara | bahasa makassar = basa mangkasara'
Bahaya = Bala, Kapanrakang
Bahan = Parekang (Bahan Makanan = Parekang Kanre)
Bahar = Tamparang, Binanga Lompo
Bahas/Membahas = Ampasibicarangi
Baik = baji'| orang baik = to baji' | baiknya = baji'na | memperbaiki = appakabajiki | ada baiknya | nia' baji'na
Bahtera = Biseang
Bahwa = angkanaya
Bahwasanya = Sitojeng-tojenna
Bajak (alat sawah) = Pa'jeko
Baju = Baju
Bakau = Bangko
Bakti = Kasuiang
Bala = Bala, Kacilakang
Bala = Lokoang, Sorodadu
Bau = a'rasa, | Bau Ketiak = Sakkulu'
Bajak = pa'jeko | membajak = appa'jeko
Baju = Baju
Bakar = tunu | membakar = attunu | terbakar = akkanre | rumah terbakar = balla akkanre
Bakul = karanjeng
Balik = Bulinta', A'boko, Ammotere', Ammaliang, Ammongkasa'
Baling-baling = inro-inri, panjo'jo' anging
Bambu = Bulo | bambu runcing = bulo cidu'
Bakmi = Kanre-kanreang cina
Ban = bang
Banci = Kawe-kawe
Bandar = bandara'
Bandel = Bambala'
Bangau = kondo
Banget = Sanna', ta'lalo
Bangkit = ammenteng
Bangku = bangko
Bangsa = pa'rasangang/Butta
Bangun = menteng/mangung| bangun tidur = ammuriang | bangun rumah = ammangung balla
Banjir = A'ba
Bantal = pa'lungang
Banting = manting
Bantu = Ammalii / ambalii
Banyak = jai | orang banyak = tau jai | kebanyakan = jai dudu
Bapak = mangge | ibu bapak = anrong mangge
Baptis = Je'ne sarani
Barat = rinngang | Selatan = Wara'/warakkang | utara = timboro'/timborang | timur = kalau'
Bareng = siagang
Baring = tinro-tinro
Baris = barisi' | membaris = a'barrisi'
Baru = beru | orang baru = tau beru
Bagaikan = Rapangi
Basah = basa
Batas = Alla'
Batik = bate'
Batuk = ta'roko
Bau = botto'
Basmi = Tangkasi, pila'busi, ampataenai
Basuh = Bissa
Batal = Tena najari, Tasi'rai
Bawa = ngerang | membawa = anngerang |membawa diri = anggerang kale | Membawakan = angngeranggang
Bawah = rawa | di bawah = irawa
Bawang = lasuna
Bayang = tau-tau
Bayar = bayara'
Bayi = Ana' lolo
Bebas = lappasa', laloasa
Bebek = kiti'
Becak = beca'/tigaroda
Becek = cammara'
Beda =  maraeng, sisala
Bedak = ba'ra', tappung
beduk = Ganrang
Begini = Kamma anne
Begitu = Kammaanjo/Kammaantu
Beha = Kutang
Bejana = Pammoneang
Bekal = Bokong, Pataja
Bekam = Appasulu' cera' ra'masa'
Bedil = ba'dili'
Beduk = ganrang
Begini = kammanne
Begitu = kammanjo | Begitulah = begitumi
Belah = Pue
Belai (belaian) = Anynyonyo', Belai-belai =Akkatu'-katu'
Belajar = pilajara'
Belakang = boko, Dongko' | di belakang = ri boko/Ri Dongko'
Belanda = Balanda
Belalang = katimbang
Belang = ballang
Belanga = Uring
Belanja = balanja
Belantara = romang tani sallang-sallang, Parang tattara'
Belas = Si'na
Belatik = Bengisi'
Belatuk = Bantinotto'
Belebas = balabasa'

Beli = malli
Beliau = ri passingalinna
Belut = Londeng
Betapa = Lanri
Betul = Cocoki
Benak = pikkirang
Benang = bannang
Benar = Tojeng
Bengkak = akkambang
Benjol = Kambussulu'
Benih = sessara', Bine
Beranda = Palladang
Berat = battala'
Berani = Barani, Rewa
Bersatu = Siama'
Berbaur = Sirurungang
Bersalaman = A'jama' Taeng
Beri = sare | Pemberian = Passare
Bekas = Bate
Bekal = Bokong
Begitu = Kamma  | Begitulah = Kamma Tojengi
Bintang = Bintoeng
Buah = Rappo
Bunga = Rente
Buat = Pare'  | Membuat = Appare'
Buang = Pela'
Bunuh = Buno
Bunyi = Sa'ra  | Suara = Sa'ra | Berbunyi/Bersuara = Assa'ra
Busa = Busa
Buka = Sungke
Budak = ata
Bukit = bulu'
Bukan = teai
Bulan = Bulang
Butuh = Parallu | Perlu = Parallu
Bungkus = roko'
Burung = Jangang-Jangang
Bisu = Pepe
Bonggol = Tampalisu
Bongkah/gumpalan = Donteng
Bom = bong
Bola = golo'
boleh = akkulle
boneka = dato'-dato'
bosan = nala'ju
bongkar = bongkara'
bopeng = Karo'ba'
Bilas = ngembong (membilas = angngembong)
bilik = rinring
bimbang = bata-bata
bimbing = renreng
bina = paenteng (membina = appaenteng/appakabajik)
binasa = panra'
binatang = olok-olok
bingkai = biring (membingkai = assare biring)
biru = gauk
bisa/racun = ammoso
bisa = akkulle
bisik = abisi'-bisi'

C
Cabang = Tangke
Cabai = Lada
Cabik = Kakka' | Menyabik = Anngakka'
Cabul = Lale
Cabut = Kakka' | Menyabik = Anngakka'
Cacing = Gallang-gallang
Cahaya = Singara'
Cair = solong
Cakap = Gammra'
Cakrawala = Langi'
Campur = campurang
Canda = Kakalakara'
Cangkul = Bingkung
Cantik = Ga'ga
Capai = Dodong
Caping = Saraung
Capung = Bereng-Bereng
Cari = Boya | Mencari = A'boya
Cat = Ce'
Catat = Tulisi' | Mencatat = Annulisi'
Cedera = Loko'
Cekcok = A'besere'
Cela = Calla
Celah = Salassara'
Celana = Saluara'
Cemburu = Kodi cini'
Cengeng = Jabe
Cengkeh = Cingki
Cepat = Inta'
Ceper = Bodo
Cerah = Singara ' Allo | Bambang Allo
Cerdas = Cara'de'
Cerewet = Calleda'
Cerita = Carita
Cermin = Carammeng
Cilik = Caddi
Cipta = Pare' | Ciptaan = Parekang
Cium = ara' | Mencium = Angngara'
Cocok = coco', Annaba
Coklat = Sikola'
Comot = Akka'
Congkak = Tampo, Gambang
Cubit = Kabbi'/Ka'bili'
Cuci = Bissa | Mencuci Tangan = Abbissa Lima | Mencuci Celana | Saluara'
Cukai = Ballo limung
Cukur = Cukkuru' | Tukang Cukur = Pacukkuru'
Cuma = Ji | Cuma Dua = rua ji
Curi = Lukka' | Mencuri = A'lukka' | Pencuri = Palukka'D

Daerah = Bori'
Dagang = Balu'/A'balu' (Berdagang), Balukang (dagangan)
Dahaga = A'mara kallong
Dahi = Ubung-ubung
Dahulu = Riolo
Dalam = Lalang, Lantang (Kedalaman)
Damai = Sannang
Damba = Ero'
Dan = Siagang
Dandan = A'mode
Dangkal = Esa'
Dapta = Gappa
Dapur = Pappalluang
Darah = Cera'
Darat = Butta
Dari = Assala', Battu
Datang = Battu
Datar = Lappara'
Daun = Leko'
Debar = Dumba'
Dekat = Ammani
Delman = Bendi
Demam = Bangbang
Demikian + Kammanjo
Dengan = Siagang
Dengar = Lanngere', Allangere' (mendengar), Pilanggeri (Dengarkan)
Dengkul = Kulantu'
Dengkur = A'moro'
Dengung = Dangngung
Denyut = Dumba'
Depan = Riolo
Deras = Sarro, Bosi sarro (hujan Deras)
Derita = Pacce
Deras = Sarro
Desak = Siappi'
Dewa = Barata
Dialog = Sipabbicara
Diam = Sannang
Dinding = Rinring
Dikit = Sikedde'
Dinihari = Bari'basa'
Diri = Kale, Ammenteng (berdiri), Sikale-kale (sendiri), Appaenteng (mendirikan)
Do'a/Permohonan = Panganro
Dokter = Dottoro'
Dosa = Dosa, Doraka
Dua = Rua
Duduk = Mempo
Duel = Sibajji
Duga = A'bata-bata
Dunia = Lino
Duri = Katinting
Dusta = Balle, A'balle-balle (berdusta)
Duduk = Mempo
E

Edan/Gila = Pongoro'
Efisien = Tassike'de'
Egois = Tinggi Ero'
Ejek = Appa'lila
Ekor = Inkong
Ekstrim = Kaminang
Elak = Lecceng, A'lecceng (mengelak)
Elok = Ga'ga
Elus =  purusu' | Elus-Elus = Puru'-Purusu'
Emak = Anrrong, Amma'
Emas = Bulaeng
Emosi = Larro, Pa'larroang (emosional)
Empat = Appa'
Empedu = Pai' (juga digunakan untuk kata 'Pahit)
Enak = Assi'pa'
Encer = encere'
Endap, Mengendap = A'dakka-dakka
Endus, Mengendus = Anngara', Kongkong Anngara (Anjing Mengendus), Anngara' Taipa (Mencium Bau Mangga)
Enggan = Malasa', Battala' Jappa/battala' ero'
Engkau = Ikau (Kasar), Ikatte (Halus)
Enteng = Lomo-lomo
Era = Wattu
Esa = Se're
Esoh = Ammuko


F
Fajar = Pa'jara', Singara' ri bangkenna langika ri lammubana Matanna Alloa
Fakta = Rupa, Gau', Kasingarang, Butti
Faktor = Saba'
Faham = Pangngassengang
Faedah = Matu-matu
Faktur = dattara' barang-barang pappikatu ampakasingaraki jaina siagang ballina baranga
Fana = Amminra-minra, Gesara'
Fanatik = tenteng Tangara'
Fantasi = Mao-mao
Fatwa - tappu' iareka panggappana tupanritayya
Filsuf = Panrita pikkiri'
Firasat = Pakkasu'mang
Firma = Pirma
G

Gadai = Ta'ggala (dalam pengertian barang gadaian) karena Ta'gala juga berarti Pegang
Gagah/Ganteng = Ga'ga/Gammara'
Gali = Kekkese | Galian = Kekkesang | Menggali = A'kkekese
Gantung = Pasai' | Menggantung = Appasai' (dipakai untuk benda/barang)
Garam = Ce'la
Garis = Garrisi'
Ganti = Sambe (Mengganti = Passambe)
Gatal = Katala'
Garuk = Kangkang
Gawang = Pakkiperang | Penjaga Gawang = Kippere'
Gembira = Rannu
Gemuk = Co'mo'/Battala'
Gemuk/Grease = Gommo'
Gencar = Sarring
Genggam = Ta'gala Jarre
Gelap : Sassang
Gelang = Ponto | Pergelangan = Pappontoang
Geli = Gele'-Gele'/Kaleme' (bahasa Konjo/Selayar)
Gelisah = Lussa'
Genderang = Ganrang
Genap : Ganna’
Gentar = Bentere'
Gerak = Gio'  | Bergerak = A'gio'
Gerimis/Rintik-Rintik = Ricci'-Ricci'
Geser = Palette' (dipakai juga untuk kata pindah)
Gemar = Ngai/Angngai
Gogoso' = Beras Ketan dibungkus Daun Pisang lalu dibakar
Gombal = Odo'/Ngodo' (dikapai juga untuk kata Intip)
Goreng = Sanggara' | Menggoreng = Annyanggara'
Gosong/Hangus = Mutung/Ammutung
Gua = Liang
Gugur/Jatuh = Tu'guru/Dappe'/Nanggala'
Gula = Golla | Gula Pasir = Golla Kassi' | Gula Merah = Golla Eja
Gulungan = Galluru'
Gunting = Goncing/Gonting | Menggunting = Anggoncing
Guntur/Petir = Gunturu'/Latte
Gunung = Bulu'/Bonto (bahasa Konjo/Selayar)
Gusar = Gangrakang/Bata-Bata
Gila = Pongoro'H
Habis = La'busu'  | Kehabisan = Kala'busang
Hari : Allo
Haji : A’ji
Halal : hallala’
Hampir : a’Biring
Harapan : Minasa
Haram : Harang
Hamba : Ata
Hampir = Sike'de' mami  | Sedikit = Sike'de'
Hati-Hati = Katutui
Hancur : Ancuru'/Panra’ (semakna dengan kata Rusak)
Habis : La’busu’
Hanyut = Mammanyu'
Hangus = Laburu' (biasanya ungkapan ini digunakan jika seseorang menginvestasikan uangnya pada bidang tertentu dan uangnya itu tidak dikembalikan karena usaha tersebut bangkrut)
Hangus = Ammutung
Haus : Kalotoro' (diambil dari kata Kering)
Hasut/Menghasut : Pakabambang
Hajar : Amba’, Menghajar : Angngamba’
Halau/Halang : Tarai
Hebat = Palla'
Hembus/Berhembus : Miri'/Ammiri'
Hutan : Romang
Hujan : Bosi
Hunian = Pammantangang
Hidup = Tallasa'  | Kehidupan = Patallassang
Hitung = BilangI
Ikan : Juku’
Inap/Menginap : A’bangngi, Penginapan : Pa’bangngiang
Ikut : amminawang
Ikat : Sikko’, mengikat : Annyikko’
Ikrar : Aru
Ingat : Ngu'rangi | Mengingat : Mangngu'rangi
Indah : Ga’ga
Iri : Pa'mai' kodi
Izin : ising | Minta izin : appala' kana
Irama : sa'ra-sa'ra
Islam : isalang
Imbauan :
Iris : Polong
Istri : baine, beristri : a’baine
Ingin : ero’
Imbang = Puli
Impian/mimpi : so’na, bermimpi : asso’na
Imam = Imang
Istana : Balla' lompoa
Itu = Anjo
Ini = Anne


J
Jatah = Tawa, bageang
Jalan = Oloang, Agang
Jampi = baca-baca
Jari = Karemeng
Jeruk = Lemo
Jejak : Bate, Jejak Kaki : Bate Bangkeng/Bate Onjo’
Jangan/tak ingin : tea
Jam : Tatte'
Jauh = Bella
Janji = Janji
Jatuh = tu'guru'
Jalar = Lamba'
Jimat/mantra : Baca-baca
Jelas : a’nassa
Jelek = Kodi
Jerat = Sambang
Jerawat = sarussu'
Jerit = sa’ra
Jernih = Ci'nong
Jengkel = Ballisi'
Jendral = Karaeng Tumakajannangang
jejak = Bate (jejak kaki = Bate Bangkeng)
Jemput : angngalle/mengambil
Jembatan = Jambatang
Jika = Punna
Juga = Tongi | Beri Juga = Sare Tongi
Jongkok = cengkeK
Kakak = Daeng
kaki : bangkeng
Kapur : leo’
Kaget = Ta'bangka
Kayu = Kayu
Karet = Gatta
Keras : terasa’
Kamar : kamara’
Kambing = Bembe
Kampung : Pa'rasangang
Kalah = Beta
Kasihan = Kamaseang, | Kasihan Sekali = Kodong
Kaya = Kalumanyyang
Kecewa = Salasa
Kecil = Ca'di
Keras = Terasa'
Kertas : bujang
Keris : Sele’
Kering = Kalotoro'
Kembang : Bunga
Kemarau :
Keluar = Solle'  | Tukang Jalan = Pasolle'
Kepala = Ulu
Kera = Dare'
Kerbau = Tedong
Kering : Kalotoro’
Kerja = Anjama
Keruh = Pucca'
Keluar = Sulu'
Keluarga = Pammanakang, Bija
Kena = Taba
Kenang = Kasu'mang  | Mengenang = Makasu'mang
Kencing : Ta’mea
Kejam : Sakkang
Kejadian = Kajariang
Kembali : motere’/pulang
Kira-kira = Rai-rai
Kuasa = Koasa
Kursi = Kadera
Kuning = Kunyi'
Kuningan = Gallang
Kucing = miong
Kuda = Jarang
Kurus = Roso'L
Langit = Langi'
Lain = Maraeng
Laki-laki : Bura’ne
Lawan : Ewa, bali (bali juga bisa berarti membantu, misalnya “Bali rong tawwa”)
Lari = Lari
Lagu = Kelong | Menyanyi = Akkelong
Lampu = Lampu
Lama = Sallo
Lapar = Cipuru'
Lalat = Katingngalo
Laut = Tamparang
Lahir = Lassu  | Dilahirkan = Nikalassukang
Layar = Sombala'  | Berlayar = Mannyombalang
Leher = Kallong
Lepas : Lappasa’
Lempar : annyambila
Lemari : Lamari
Lembar = Lawara'
Lembut = alusu'
Lebih : la’bi
Leleh : Solong, Meleleh : Assolong
Lemas/lemah/loyo/lambat : dodong
Lihat :cini’, melihat : Maccini’
Licin : laccu’
Lilin : Tai bani
Lirik = Tile  | Melirik = Attile
Lebah : bani
Lurus : lambusu’
Ludah : Pi'ru
lobang = Kali'bong
Lomba = Lumba | Berlomba = Pa'lumbang | Berlomba = Pa'lumba
lombok = Lada
Lompat = lumpa'
Lonte = Pasundala'
Longgar = Longgang
Lontar = Sambila
Lorong = agang ca'di
Loper = paerang surakkabara'
loteng = Pammakkang
Luap = Lumpa (meluap = a'lumpa)
Luar = Pantarang
Luas = Luara'
Luban = dupa
lucu = Appaka mele'mele' (kelucuan = Ka alla'-alla')
Ludah = pi'ru
Ludes = tangkasa', lannying, la'busuk tabasikali
luhur = tinggi, labbiri'
Luka = loko'
Lukis = papatta, pasukbik
Luluh = remo-remo
Lulur =ba'ra' kunyi'
Lumas = assamoroki
lumpur = Peo'
Lumur/berlumuran = attalaka
Lumrah = biasa, samara'
Lumpuh = Peso'
Lumut = lumu'
Lunak = Lu'mu'
Lunas = lulasa'
Lunas Utangnya = Lappasaki Inrangna
Luncur = coccoro'
Lunta/terlunta-lunta = Ta'ronang-ronang
Luntang-Lantung = Tappere-pere
Luntur = amminra
Lupa, terlupakan = takkaluppa
Luput = ta'lappasa'
Lurah = Kapala kampong
Lurus = Lambusu'
Lusa = ammembara'
lusin = Losi
Lutut = kulantu'
Lutung = dare' le'leng


M
Matahari = Mata Allo
Maaf = popporo'
Mabuk = nisa'ring
Macam = sanrupa
Madu = cani'
Maha Esa = Kaminang Kuasa
Maha Kuasa = Kaminang Koasayya
Mahal = Ka'jala'
Maha mulia = Kaminang Mala'biri'
Maha raja = Karaeng lompo, Sombayya
Mahar = Sunrang
Maha Rupa = Kaminang Ga'ga
Maha Suci = Kaminang Lannying
Mahir = cara'de'
Mahkamah = Pangngadelang
Majikan = Punggawa
Makam = Pattarawangngang
Makar = akkala' kodi ero ansambei pamarentayya
Mahkota = Salokoa, Songkok kalompoang
Maksud = tujuang
Malaikat = malaika'
Malapetaka = kacilakang
Malu = Siri'
Mau = Ero'
Malam = Bangngi
Malas = kuttu
Makan = Nganre, ka'do'
Marah = a'moro-moro
Maksud = Pattuju
mampir = sengka
mampus = mate
Manakala = Punna
Manca Negara = Pa'rasangang Pantara'
Mancung = cidu'
Manfaat = guna, matu-matu (bermanfaat = A'matu-matu)
Mangga = taipa
Mangkat = ammaliang, tummenang (kemangkatan = Katumenangang)
Mangkok = Cangkiri', timbokang
Mangkubumi = Pabicara butta
Mani = Je'ne' Mani
Manik-Manik = Rante
Manipulasi = Panggaukang Jekkong
Manis = te'ne
Matahari = Mata allo
Mantra = baca-baca
Marah = larro
Maret = bulang Maka tallu
Marga = bija
Marhum = tu ammoterang/Tu ammaliang
Marwah = Kala'birang
Masa = wattu
Masak = Ti'no'
Masalah = passala'
Masam = Kacci
Masjid = Masigi'
Masuk = antama
Masyarakat = au jai, tumabutta
Masygul = Simpung, susa Pa'mai'
Masyhur = Alla'bang Mange-mange
Matang = ti'no'
Materialistis = assipak pa'barang-barangang
Mawar = Bunga Rosi
Mayat = Maya'
Megah = la'biri' nakala'bangngang
Meleset = Ta'le'ro'
Melotot = a'buncilla' mata
Melulu = simata-mata ; taena Maraeng
Mempelai = Kalabine
Mendung = a'rammang
mengapa = angngapa
mengkilap = accilak
menjual = a'danggang, a'balu'
menit = Mani'
Mentimun = bonte'
Mentega = mantega
Merah = eja
Mercon = Baraccung
Merdu = Bajiki nilangngere'
Merem = akka'dang
Merica = marica
meringis = a'ringisi'
Meriam = Mariang
Merpati = Bodo bangkeng
Mesra = Jarre', singai dudu
Mesin = masina
Mesum = ja'dala'
Mewek = angngarru'
Mikro = ca'di
Militer = Tantara
mimisan = samorang
mimpi = So'na
Minum = nginung
Minta = Pala'  | Meminta = Mappala'/Appala' | Permintaan = Pappala'
Milik = Pata  | Pemilik = Patanna |Pemilik Barang = Patanna Barang
Miskin = Kasi-Asi
Mirip = Lasanrupai/Lasangkammai
Miris = tiroang
Minyak - Minnya'
Minggir = biring, a'sa'ri'
Minoritas = golongan ca'diyya
Misal = ebara'
Mistar = Balabasa'
Model/Mode = Modele'
Modern = Beru/Modereng
Modus = cara= Atorang
Mogok= mogo' (tena na ero' a'jappa)
Mohon = appala' (bermohon diri =appala' kana, Permohonan = pappala')
Molekul = tawang kaminang ca'dina apa-apayya
Moncong = Munceng
Mondar-Mandir = samalona
Montok = Bondeng
Monyet = Dare'
Monopoli = annunggalengi
Monyong = munceng
Morat-marit = taena nasilolongang
Moril = pa'mai'
Motto = to'do', janji
Moyang = Boe', nene', turiolo
Muallaf = Tu beru antama' Islam
Muamalah = pangngassengan Passala tujaia
Muak = nila'ju, ringi'
muasal = assala'
Muara = bawa Binanga
Mubah = taena na harang, taena na wajib
Mubazir = ta'liwa-liwa, sia-sia, Labo
Muda = Lolo
Mujur = Upa'
Mulai = ampakaramula
Mulia = La'biri', tinggi empoanna
Mulus= Tangkasa', kebo' la'lasa'
Muncul = mumba
Mungil = Camane'-mane'
Mungkar = kadorakang
Mungkin = Nakulle
Muntah = Ta'langnge
Murah = lammoro'
Murka = larro
Murni = Tuleng, Tangkasa' (memurnikan = ampakatuleng, Kemurnian = Katulengang/Katangkasang)
Murung = susa Pa'mai', Simpung
Musafir = Tau alla'lang
Museum = Tampa' pammantangngang barang-barang riolo
Mustahil = Mustahele', taena lalanganna
mustajab = ammoso
mustika = Kulau
Mutiara = muttiara
Mutasi = pasisambeang pagawe
Mutlak = attantua
Membawa = Ngerang | Bawa = Erang
Menang = Ammeta
Meninggal/Mati = Ammoterang/Mate
Mendidih = A'rere
Menghadiri = Angngiyori
Mengalir/meleleh = solong
Mengasihi = Mamase
Mengenang = Makkasu'mang
Medan = Parang
Meja = Mejang
Mesin = Masina
Mulia = Sunggu
Mulut = Bawa
Musuh = Bali


N
Nabi = Na'bi
Nadi = Pappontoang Lima
Nadir = Langgara', masagala
Nafkah = Balanja, Panggappang, gaji
Nafas = Napasa'
Nahi = Pappisangka
Naif = tuna
Naik = nai'
Nak = ana'
Nanti = Sallang
Nasib = Sare
Nasi = kanre
Nama = Areng
Nampak = kacinikang
Nama = areng
Nanas = pandang
Nangka = Rappo cidu'
Narapidana = tu nitarungku
Nasab = lo'lorrang, turunang
Nasehat = naseha', Pasang
Negara/Negeri = pa'rasangang
Nelayan = Patorani, Pajakkala' juku'
Ngawur = assala' appau
Ngumpet = accokko
Niaga = danggang
Nihil = kosong, tena apa-apa
Nikah = nikka
Niat = Nia' (Nia' juga bisa berarti "ada")
Nikah = Nikka/Bunting
Niscaya = tantu
Nista = calla, Panra', tuna
Noda = batti'
Nongkrong = ammoppoki
nonton = accini'-cini'
Nomor = nomoro'
Nyaman = Nyamang
Nyanyi = kelong
Nyaris = sike'deki
Nyawa = Nyawa
Nyata = Singara', a'nassa
Nyenyak = Jannang
Nyeri = mala', tilu
Nyolong = a'lukka'


O
Oase = butta sombo', Butta co'mo'
Obat = Pa'balle
Obeng = obeng
Obor = Sulo
Obyek = passala tujuang
odol = odolo'
oknum = tau
Olah = linrung
Oleh = ri, mange
Oleng = ta'lingge
Oligarki = pammarenta Borongang
Obrol = Accarita
Ompong = cammo
ompol = Mea
Ombak = Bombang
Om = Purinang
Onani = appasulu' je'ne' mani na tena assigau'
Orang = Tau
Ongkos = Ongkoso'
Otak = Ota'
Omel/Mengomeli/memarahi = Kalarroi
oper = oporo'
Oposisi = patantang
Optimis = pa'minasa
Organ = bageang
Ordonansi = paratorang
otonom = pamarenta kale-kale
otot = ura' terasa', ura' lompo


P
Pabrik = pabere'
Pacar = karontigi
Pacul = Bingkung
Pajak = Sima' 

Parang = Berang
Padang = parang
Padat = ma'ma', ma'masa', terasa', kassa', rassi
Padi = ase
Pagi = Bari'basa' | Pagi-pagi = bari'-bari'basa'
Paha = bongga
Paham = pahang
Pahlawan = Tubarani
Pahit = pai'
Pailit = Bangkuru'
Pakai = Pake
Pakar = Tu cara'de'
Paksa = Passa, pirokkolo'
Paku = paku
Palang = palang
Palem = poko'-poko' sanrupayya kaluku
Pamit = appala' kana
Palu = palu, tunrung
Paman = purina
Panca = Lima
Pancawarna = lima tanja'
Pancaroba = pasisambeanna musinga
Panci = Panci, Uring
Pancing = Pekang  | Pemancing = Papekang
Pandan = Pandang
Pandang = cini', tile
Panen = akkatto'
Pandu = pajo'jo'
Pangan = kanre
Pangeran = ana' karaeng
Panggar = dasere' pangngalloang juku'
Panggil = kio'
Pangkal = pokok
Pangkas = cukkuru', tangkasi
Pangku = Riwa
Pangling = Takkaluppa
Panik = lingu, lippu
Panjang = la'bu
Pantai = biring Tamparang
Pantang = kasipalli
Pantas = Siratang
Patah = Tepo'
Patuh = Matu-Matu
Parah = Sanna'
Pamer = Jalla
Panjat : angngambi’
Panjang = La'bu
Pantat : tara, Paja
Pantau = attoa'
Panu : Pano
Panas = Bambang
Pandai = Cara'de'
Pantas = Siratang
Pasang = Tannang
Pasar : Pasara'
Pasti = Nassa
Paksa = Passa
Papas = lo'loso'
Parang = Berang
Paras = rupa
Paruh = totto' jangang-jangang
Pas = coco'
Pasal = Pasala'
Pasar = pasara'
Pasir = kassi'
Pasti = attantu
Patah = tepo'
Pawang = Pinati
Pecah = Reppe'
pecinan = paccinang
pedagang = padanggang, pabalu'
Pedas = bambang, passe
pedati = garoba
peduli = jampang
pegal = mala'
pegang = ta'gala'
pelangi = Turawe
Pelapah = Palapa
Pelayan = Palayang, Patummama, Paparaka, Paparutusu’
Pelet = Jori’-jori’na kayua, ballanna kayua
Peluit = paloi’
Peluk = Raka’
Pelukis = pagambara’
Pelumpung = alara’
Peluru = Peloro’
Pemancar = Pamancara’, papala’bang
Pematang = tingkasa’ (Pematang Sawah = Tingkasa’ Tana)
Pemilik = Pata
Pemuda = Tau Rungka
Pemudi = Tau lolo
Pemuka = Pangngulu
Penasaran = Lompo Pa’mai’
Penat = mangngang
Penatu = Binatu
Pengantin = Bunting
Pengap = sumammang
Pengasuh = patumama, patarinti
Pengawal = pappinawang
Pengecut/Penakut = Ballorang
Pengembara = Palili’
Pengemis = Pa pala’-pala’
Penggal = Kere’, polong
Penghasut = Pakabambang, pato’do’-to’do’
Penghuni = Tummantang
Penginapan = Pa’bangngiang, Pammantangang
Pengungsi = tu a’lette’
Penjuru = Singkulu’
Pensil = potolo’
Pensiun = pansiung
Pentil = Pantili’, ulu susu
Pentungan = palu-palu gatta
Perakit = pasusung
Peramah = pasomberang, sombere’
Perampok = Paella’
Perang = bundu’
Perapian = katupepe’
Perawan = ana’ rara
Pemeras = papacco’
Perasan = paccokang
Perbahasaan = leco-leco kana
Perban = parabang
Percaya = tappa’
Percik = ricci’, racci’
Percuma = tena matu-matuna
Perdu = popporang
Perduli = Paduli
Periang = parannuang, baji’ pa’mai’
Perih = Pacce
Perihal = saba’, passala’
Periksa = Paressa
Perintah = parenta, passuroang
Peringkat = tingkatang
Perintis = Paulu, Pasungke
Periode = Rewasa
Perisai = lengu’, pa’lapa’
Periuk = Uring
Perkakas = pakkakasa’
Perkara = passala’, kajariang
Perkasa = Gassing
Perkosa = Gau’ bawang (Memperkosa = A’gau’ bawang)
Perkutut = Bukkuru’
Perlahan = Palang-palang
Perlu = parallu
Permadani = ambala’
Permai = ga’ga
Pernah = Le’ba’
Perniagaan = Pa’danggangngang

Pijit : pica’
Pisah = Sa'la'  | memisahkan = Appasisa'la' | terpisahkan = Tassa'la' | Berpisah = assa'la'
Pisang : Unti
Pincang : keppang
Pinggir = Biring
Pilih : ammile | memilih : ammilei
Pesan : Pasang
Perahu = Biseang, Lopi
Perang : bundu’
Perampok : Paella'
Perasaan = Pa'mai'
Percaya : Tappa'
Perempuan : baine
Perjanjian = Ulu Kana
Pergi = Lampa
Pembantu = Suro
Pendek = Bodo
Pengadilan = Pangadelang
Penutup = Pattongko
Penguasa (Dunia) = Batara
Peluk = Raka' |memeluk = A'raka'
Pelihara = Katuo
Pelit = kikkiri'
Pesan = Pasang
Pemain = Pakarena
Penjelasan = Patuturang
Pohon = Poko'
Pulang = Maliang, Ammotere'
Pintu = Pakke'bu'
Pemalu = Pangngali'Q


R
Rakus = kella-kella
Ramah = Sombere'
Rambut = u'
Raja = Karaeng
Rakyat = Tumabuttayya
Rasa/Perasaan = Pa'mai'
Renang = Selang  | Berenang = Asselang
Rokok = Kaluru'
Rezki = Dalle'
Rumah = Balla'
Ruang = Bili'
Runtuh = Runtung
Rusak = Panra'
Rembulan = Bulang
Resah = kodi pakkasia'
Rindu = Nakku'

S
Sayang = Sayang
Saya = Nakke  | Aku = Nakke
Sambar = Rambang
Samar = Bunrang
Sampai = Rapi'
Sampah = Loro
Sangat = Lanri
Sakit = Garring
Sabar = Sa'bara'
Satu = Se're'
Sama = Sangkamma
Sasaran = Odo'
Salam = Sallang
Santan = Santang
Seandainya = Ka'de'
Sedikit = Sikadde'
Selalu = Tuli  | Selalu Menunggu = Tuli Mattayang
Sempit = seppa'
Semprot = Sappuru'
Senyum = Muri
Sebatang = Sipappa'
Seberang = Ba'leang | Menyeberang = anta'le
Sedikit Sekali = Sikadde' Dudu
Sepi/Sunyi = Sino
Seperti = Kontu
Sehat = Salewangang
Suka-suak gue dong = Ero'-ero'ku
Sumur = Bungung
Sendal = Sandala'
Suara = sa'ra  | Bersuara = Assa'ra
Sutra = Sa'be
Susah = simpung, Susa
Sungai = Binanga
Syukur = Sukkuru'
Sial = Su'lu
Sisa = Sesa
Sisir = Jangka
Singgah = sengka
Sihir/Santet = Doti/Guna-Guna
Simpan = Boli'
Silsilah = Sitambung
Sombong = Tinggilangga
T
Tabungan = Boli-Boli'
Tapisan = Soro
Tanah = Butta
Tanda = Bate  | Membekas = A'bate
Tak = Tanri  |Tak Terkalahkan = Tanri Beta | Tak Mau = Tea
Takdir = Taka'dere'
Tai = Tai
Tampar = Tampiling
Tagihan = Passingngarrang
Tatap = Janjang
Takut = Malla'
Tawan = Tawang
Temu = Buntulu' | Menemukan = ammuntulu' |Temu (Obat) =Tammu
Tempa = De'de'
Tendang = Sempa'
Terima = Tarima
Terlarang = Pammali
Terbang = Anri'ba'
Telur = Bayao
Telan = A'lu'  | Menelan = a'lukkang
Teman = Agang
Tetes= Matti'  | Menetes = ammatti'
Tikam = tobo'
Timba = Se'ro'
Tinju = Jaguru'
Tinggal = Ammantang
Tidur = Tinro
Tua = Toa
U
Uang = Doe'
Uban = Uang
Uap = Sau'
Ubin = Tegele'
Ubi = Lame  | Ubi Kayu = Lame Kayu | Ubi Jalar = Lame Lamba'
Ulama = Anrong guru
Urat = ura'
Ubi = Lame
Utang/Hutang = inrang
Ujian = Paccoba
ujung = Ujung, Cappa'
UDang - Doang
Udara = Anging
Uduk = Kanre santang
Ulah = gio'-gio'
Ular = Ulara'
Ulang = kuling, a'mole-mole
Ulat = olo'
Ummat = umma'
Umpama = Ebara'
Umpet = Accakko
Unjuk = appiasseng
Upacara = tanra Kalompoang
Upaya = Usaha, Pakulle
Urine = Mea
Urus = urusu', Pasilolongang
Urut = uru'
Usaha = Pakulle
Usam = Kato'mese'
Usul = Usulu', pappala'
Usung = Sompo, bule'
Usus = Parru'
Utang = Inrang
utuh = A'memung
Utus = anggutusu'
Uzur = Salibanra
V
Vagina = Leang Kataunna bainea, Telang, Sombong
Vaksinasi = Subbi' lappantama' pa'balle
Vakum = kosong
Valid = assa
Variasi = rupa-rupanna
Vas pok = Pammantangang Bunga-bunga
versi = sirupa panggappa ri kalenna
ventilasi = passile'basanna hawayya ri ballaka
versus = a'bali
Veteran = Pabunduk riolo
Veto = pattola' ri se'rea panggappa iareka undang-undang
via = Battu mange
Volunter = pajama sukarela
Vonis = katappukanna parakarayya
Vokalis = Pakelong
Vulkanis = tana, kampong bate moncong Pepe'

W
Wabah = Garring a'lele mange-mange
Wacana = kana-kana, bicara
Waduh = edede
Waduk = kollang pannampungang je'ne'
Wafat = Mate
wah = kana nisa'bu' punna lannasaki
Wahai = kana passa'bu' lapakainga'
Waktu : Wattu
Waspada = Sangga
Wajah = Rupa | Muka = Tanja
Wajib = waji'
wakaf = wakkapa', Pammari-mariang
Wakil = wakkele'
waktu = wattu
Wejangan : Pappasang
Walau = Manna
Walet = Jangang-jangang rewata
Walhasil = ri kale'bakkanna
Waliullah = awallina Allata'ala
Wallahu'a'lam = Alla ta'alaji angissengi
Wangi = Bau'
Wangsa = Pammanakkanna Karaenga
WAnita = Baine
Waras = Salewangang
Waris = warisi'
Warna = Tanja', Cura'
Warna Sari = A'rupa-rupa Bunga
Warna-Warni = A'rupa-rupa tanja'na
Warna Warta = A'rupa-rupa Kareba
Wartawan = Warattawang
Wartawati = Warattawang baine
WArung = Ga'de
Wasiat = Pasang, Pappasang
Wassalam = Salama'
Waspada = Majaga, Sadia
Was-was = bata-bata, Pakkasia' kodi
Wawancara = Passibicarang
Wayang = tau-tau kuli' nipare'
Welas = kasih pangngamaseang
Wewangian = bau-bauang
Wuwungan = Coppo' Balla'
Wira = Carita Sinrili' Tubarani
Wilayah = Daerah
Waow = Iyya Tawwa


Y
Ya = iyye'/Iyyo' (Sopan), iyo (Kasar)
Yang Mana = Kerea | Yang Manakah = Kereami injo
Yang Maha Kuasa = Karaeng Malompoa/Karaeng Alla Ta'ala
Yakni = iamintu
Yasin = Yasing
Yatim= Kukang
Yayasan = Yayasang, Passe're-se'reang
Yel = Kana-kana Pa'ganti', Pa'ngara, Palompo sumanga'
Yurisdiksi = kakoasang angngadeli


Z
Zakar = Laso, Katauang Bura'ne
Zakat = Sakka'
Zalim = Lalim
Zamrud = Jamarro'
Zam-Zam = Je'ne' zamzam
Zebra = Jarang A'balo-balo le'leng na kebo'
Ziarah = siara, assiara
Zuhur = lohorANGKA

0 = Nolo'/Kosong/Lobbang

1 = Se're
2 = Rua
3 = Tallu
4 = Appa'
5 = Lima
6 = Annang
7 = Tuju
8 = Sagantuju/Sangantuju
9 = Salapang
10 = Sampulo

11 = SampulonSe're
12 = SampulonRua
13 = SampulonTallu
14 = Sampulong Ngappa
15 = Sampulollima
16 = Sampulong Ngannang
17 = Sampulon Tuju
18 = Sampulos Sagantuju/Sampulong Sangantuju
19 = Sampulong Salapang
20 = Ruampulo
21 = Ruampulos Se're
2......... (perhatikan frase di atas, mirip pada hitungan sepuluh hingga dua puluh)

100 = Sibilangngang
101 = Sibilangngang Asse're
102 = Sibilangngang Anrua

1000 = Sisabbu
1001 = Sisabbu Asse're
1002 = Sisabbu Anrua

2001 = Ruassabbu Asse're

2012 = Ruassabbus Sampulo Anrua (jangan percaya kiamat palsu)


HARI
Senin = Sanneng
Selasa = Salasa
Rabu = Araba'
Kamis = Kammisi'
Jum'at = Juma'
Sabtu = Sattu
Minggu = Minggu

BULAN
Sebelum tahun 1520 M
- Naagai (Januari)
- Palagunai (Februari)
- Bisaakai (Maret)
- Jettai (April)
- Sarawanai (mei)
- Pe’dawaranai (Juni)
- Sujiwi (Juli)
- Pacciekai (Agustus)
- Pociyai (September)
- Mangasierai (Oktober)
-Mangase’tiwi (November)
-Mangalompai (Desember)

Setelah Islam dijadikan sebagai agama resmi Kerajaan ditahun 1605M maka nama bulan berubah menjadi nama bulan Hijriah.

Dan untuk penyebutan Nama Bulan Masehi
januari = janijari, 
Februari =paberewari
Maret = marasa
April = aberele
Mei = mai'
Juni = juni
Juli = juli
September = satembere
Oktober = okttoboro
November = novembere
Desember = desembere

Istilah dan Peribahasa

- Butta Passolongang Cera' =Tanah Tumpah Darah
- Piti Rambang-Rambangi = Tak Pandai Memilih
- Bulaeng Tau = Manusia Yang sangat baik dan memiliki akhlak terpuji
- Kama' Mallang = Susah mengeluarkan AB nya (sulit BAB)
- Bura'ne Pampidokang = laki-laki yang ingin mengurus segala sesuatu yang semestinya urusan perempuan, misalnya pergi ke pasar membeli sayur, memasak, mencuci, dan sejenisnya.
- Teai Samara' = tidak biasa, bukan sembarangan
- Annompang = membersihkan senjata badik, keris menggunakan jeruk nipis
- Berbicara Kotor = Appali'bo
- Lamba' doko = malas, lambat loading
- Kasipalli = Larangan/Pantang untuk dilakukan disebabkan kepercayaan orang terdahulu pada sesuatu hal, misalnya Kasipalli kalau seseorang menjahit di malam hari.
- Puru-Puru Singkulu' = di nisbahkan kepada seseorang yang telah memberikan sesuatu lantas meminta kembali pemberiannya itu, menurut orang Makassar, hal tersebut dapat memicu orang itu menderitaPenyakit puru-puru Singkulu' (Bisul pada sikunya)
-Galang Santa' = di nisbahkan pada seseorang yang ketinggalan, misalnya siswa yang tidak naik kelas dan sejenisnya
- kikkiri' Gallang = kikir/pelit Staduim empat
- Parakang Doe' = Di Nisbahkan pada seseorang yang Mata Duitan
- Passappi' = Pengapit, biasanya dinisbahkan pada Orang yang mengapit Pasangan Pengantin (Passappi' Bunting)Masukan dan Sumbangsita' sangat berharga bagi keberlangsungan Bahasa Makassar Kedepan.


Artikel Terkait:

by Facebook Comment

147 komentar:

 1. apa artinya "Anne ri pakrasanganta punna wattu timorokmo akruparupami pakkare-karenang nangai nagaukang taua"???

  BalasHapus
  Balasan
  1. kurang lebih artinya : di sini di Kampung kita jika telah tiba musim kemarau bermacam-macam jenis permainan yg suka dilakukan oleh masyarakat.

   Hapus
  2. ARTIKELNYA MANTAP - MANTAP GAN ... POSTINGNYA DITAMBAH LAGI DONK...
   MAKASIH YA GAN... OIYA.. SOB YANG PENGEN ARTIKEL UNIK DAN
   FOTO FOTO TERUPDATE DIJAMIN DECH..TINGGAL KLIK SALAH SATU AJA YA SOB...

   SERI PERTAMA :
   ==============
   [ +_+ ] -- BRA PALING UNIK DI DUNIA
   [ +_+ ] -- KOLEKSI FOTO HOT LUNA MAYA GA PORNO
   [ +_+ ] -- FOTO FOTO ARTIS SALAH SYUTING
   [ +_+ ] -- FOTO FOTO HEBOH ARTIS INDONESIA
   [ +_+ ] -- CIRI CIRI CEWEK KALO MAU ML
   [ +_+ ] -- RAHASIA WANITA YANG HYPER
   [ +_+ ] -- CARA AGAR WANITA CEPAT ORGASME
   [ +_+ ] -- FESTIVAL JERUK DI AMERIKA
   [ +_+ ] -- FOTO FENOMENA ALAM

   SERI KEDUA :
   ==============
   [ +_+ ] -- FOTO - FOTO ARTIS INDONESIA SEKSI
   [ +_+ ] -- KAPAL LAUT TERBESAR DI DUNIA
   [ +_+ ] -- BINATANG TERMAHAL DI DUNIA
   [ +_+ ] -- FOTO ARTIS KOREA CANTIK
   [ +_+ ] -- KEJADIAN KEJADIAN ANEH DI DUNIA
   [ +_+ ] -- FESTIVAL BIR DI RUSIA
   [ +_+ ] -- FOTO PESAWAT TERBESAR DI DUNIA
   [ +_+ ] -- 10 PANTUN2 GOMBAL
   [ +_+ ] -- FOTO HOT JULIA PEREZ

   SERI KETIGA :
   ==============
   [ +_+ ] -- 10 TITIK RAHASIA WANITA
   [ +_+ ] -- 10 PESAWAT TEMPUR TERCANGGIH DI DUNIA
   [ +_+ ] -- FOTO - FOTO ABG JAMAN SEKARANG
   [ +_+ ] -- FOTO TANTE TANTE NARSIS
   [ +_+ ] -- 10 CIRI - CIRI WANITA SELINGKUH
   [ +_+ ] -- 7 TEMPAT SENSITIF WANITA
   [ +_+ ] -- TEMPAT2 TERINDAH DIDUNIA
   [ +_+ ] -- 10 ARTIS INDONESIA TERKAYA
   [ +_+ ] -- GOSIP ARTIS INDONESIA PALING HOT

   SERI KEEMPAT :
   ==============
   [ +_+ ] -- FOTO FOTO HOT SARAH AZHARI
   [ +_+ ] -- CANTIKNYA BULE2 ABG
   [ +_+ ] -- KOLEKSI FOTO FOTO HOT JULIA PEREZ
   [ +_+ ] -- CIRI CIRI WANITA KALO MAU ORGASME

   ----------->>> TRIMS YA GAN.. SALAM SUKSES AJA BUAT AGAN....... SEMOGA BLOGNYA TAMBAH RAMAI PENGUNJUNGNYA GAN... AMIIIN

   Hapus
 2. Balasan
  1. kalo tidak salah artinya kadang-kadang

   Hapus
  2. iye' benar, Masagala = Kadang-Kadang, bisajuga diartikan tidak selalu

   Hapus
  3. terima kasih. selama ini sy artikan masagalayya = seluruhnya.

   Hapus
  4. kak minta tolong di bantu buatkan kata makassar yg awalannya YA...?
   YI...?
   YU...?
   YE...?
   YO...?

   WA...?
   WI...?
   WU...?
   WE...?
   WO...?

   pliss daeng di bantu!!!

   Hapus
 3. tabe'/permisi saya tambah kan sedikit, sesuai yang saya ketahui :
  keponakan : kamanakang
  sepupu : cikali
  dengkur : ngoro'
  tante : tanta
  tangga : tuka'
  patah : tepo
  mesjid : masigi
  bantal : pa'lungang
  cermin : carammeng , bercermin : accarammeng
  sapu : pabbarrasa, menyapu : abbarrasa
  timba : se'ro
  kue : kanrejawa
  percaya : tappa
  bohong : balle-balle
  serius : tojeng, sangat serius : attojeng-tojeng
  tempat tidur : katinroang
  sarung : lipa'
  kejar : ondang, mengejar : angngondang
  piring : panne
  gelas : kaca, gelas plastik : kaca palasti
  sendok : sirru
  tutup : tongko
  kopiah : songkok
  celana : saluara
  kaki : bangkeng
  kuku : kanuku
  gelang : ponto
  kalung : rante
  anting : giwang
  ngantuk : ta'do'do
  tali/pengikat : passikko
  lantai : dapara
  terang : singara, kesiangan : kasingarrang
  malam : bangngi, tengah malam : tangnga bangngi
  pagi : bari'basa'  BalasHapus
  Balasan
  1. bahasa makassarnya kami,perjalanan,sepanjang,dan malam

   Hapus
  2. Tarima Kasih Jai dudu Daeng untuk postinganta'...

   Hapus
  3. Kami = I Kambe
   Perjalanan = Pallaloang
   Sepanjang = ?? tergantung susunan kalimatnya bagaimana
   Malam = Bangngi

   Hapus
  4. Angngapanjo na bahasa mangkasara'na Kue = Kanrejawa, Angngapa na tiai Kanre Mangkasara'.

   Hapus
 4. bahasa makassarnya kami,perjalanan,sepanjang,dan malam apa ya

  BalasHapus
  Balasan
  1. kami = kambe
   perjalanan = jappaang,lampaang
   sepanjang = punna, kabusu, sikammayya
   malam = bangngi, liling

   Hapus
 5. kami perjalanan sepanjang malam = silampaangki la'busu bangngi

  BalasHapus
 6. apa nahasa makassarnya terima kasih? dan apa artinya ajjarimi salamparii passiamakanna ?ada yang tau gak yaaa??tolong dibantu yaa..bim salabim jadi apa prok-prok-prok...

  BalasHapus
 7. Halo ada yang tau artinya: a'tanjeng-tanjengki di' teaki ta'liwa' dudui'

  Thanks..

  BalasHapus
  Balasan
  1. apa bahasa makassar nya semut, lalat, dan binatang yg lain ? bsrta benda"

   Hapus
  2. Semut : Kaluara
   Lalat : Katingngalo
   nanti insya allah saya perbaharui kamus diatas. Makasih, Tabe'..

   Hapus
 8. kalo selamat jalan dalam makassar ada yang tau?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ungkapan selamat jalan bagi orang Makassar adalah : "Salamakki'.."

   Hapus
 9. Telan = a'lu
  menelan = a'lukang

  kalo ndak salah nih
  menelan = ang nga'lu'

  a'lukang itu juga berarti menelan tapi agak sedikit bersifat kata perintah


  kalo MSALGALAYYA itu kalo ndak salah ya artinya.... Yang jarang ada, atau bahasa kerennya (Exclusive)

  BalasHapus
 10. Walaupun saya tidak berdarah Makassar asli, tetapi saya lahir dan besar di Makassar dan saya mengucapkan terima kasih untuk postingan anda.

  BalasHapus
  Balasan
  1. wah... kalau saya memang tidak berdarah Makassar dan tidak besar di Makassar, tapi saya lahir di Makassar... :D
   semoga suatu saat bisa ke Makassar :D

   Hapus
 11. Walaupun saya tidak berdarah Makassar asli, tetapi saya lahir dan besar di Makassar dan saya mengucapkan terima kasih untuk postingan anda.

  BalasHapus
  Balasan
  1. terima kasih kembali karena telah berkunjung ke Blog sederhana ini :)

   Hapus
 12. bhs Indonesianya "Jalla Kamma" apa di' ?

  BalasHapus
  Balasan
  1. sudah ribuan kosakata bahasa Makassar yang sudah saya inventarisasi. nantikan edisi terbarunya.

   Hapus
  2. Jalla Kamma = sikap yg Terlalu berlebih-lebihan terhadap sesuatu.

   Hapus
  3. om kalo repung artinya apa om?

   Hapus
 13. ada yang tau bhs mksr nya " Apa " ?
  ada yang tau bhs mksr nya " Tulislah " ?
  ada yang tau bhs mksr nya " Jelaskan " ?

  Tolong, Buat UKK Besok Nih ;(

  Makasih Di' Atas Jawaban Ta' :D

  BalasHapus
  Balasan
  1. Apa = Apa, apa ini = apa anne, Mengapa = angngapai
   Tulislah = Tulisi'mi..
   Jelaskan = Pa'nassai..

   Hapus
  2. Saya kira, tulislah itu "Ukiri'mi ᨕᨘᨀᨗᨑᨗᨆᨗ"

   Hapus
  3. Benar Anon, yang benar itu Ukiri'mi, kalau Tulisi'mi itu bahasa Makassar serapan dari bahasa Indonesia yang kebanyakan dipakai oleh orang yang berpenutur aslinya bahasa Indonesia bukan bahasa Makassar.

   Hapus
 14. Tabe'pare' postinga'ta. Pare' pilajara' ero' basa mangkasara=))

  BalasHapus
 15. Untuk Komentar Facebook.. Mohon Maaf kalau belum terespon karena ada sedikit masalah pada program komentar facebook. kalau mauki' langsung di tanggapi kometarki via email disini.. Tabe' di'...

  BalasHapus
 16. Balasan
  1. Berapa = Siapa
   berapa skornya PSM vs Persija ? = Siapa skorna PSM vs Persija ?

   Hapus
 17. Apa bahasa makassarnya "Berikan satu contoh kehidupan eja tompi na doang!sikap menghargai orang lain sudah lama dianjurkan secara teologis, namun memandang bahwa saran itu juga lahir dari sebuah gagasan kulturis, tentu bisa jadi sangat benar"

  BalasHapus
  Balasan
  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
 18. Kak kalo arti kalimat ini apa??? "Nu ngai ja'?akkana maki?nakke ku ngai tong jki!!

  BalasHapus
  Balasan
  1. apakah kamu menyukaiku ? katakanlah ? saya pun menyukaimu!!

   Hapus
 19. Mohon bantu diterjemahkan ; punna anne allo nikana allo pa'lukka se're lino. Kira2 apa ningai ki'lukka..
  dan apa bagaimana sy harus menanggapi bahasa itu. Thx

  BalasHapus
  Balasan
  1. jika hari ini adalah hari mencuri sedunia, kira-kira apakah yang anda akan curi..
   salah satu tanggapannya adalah :
   punna nakke Pangngamaseang siagang Pangangainna ji Alla ta'Ala ero' kuLukka (kalau bagi saya hanya Kasih sayang Allah SWT yang ingin saya curi)

   Hapus
 20. Mohon bantu diterjemahkan ; punna anne allo nikana allo pa'lukka se're lino. Kira2 apa ningai ki'lukka..
  dan apa bagaimana sy harus menanggapi bahasa itu. Thx

  BalasHapus
  Balasan
  1. Kalau ini hari adalah hari pencurian sedunia, kira2 apa yang ingin kamu curi.

   Hapus
 21. Tebak-Tebak Berhadiah... Untuk menguji kemampuan bahasa Makassarta', siapa yang bisa terjemahkan kalimat berikut ini :

  Baji'na tonja kusangga pangngaingku ri kalennu.., Sike'de' mama' Sayu' ri Panrannuang. "Tenapa bosi nanu boya Pa'la'langngang"

  BalasHapus
  Balasan
  1. mujur sy tahan perasaanku kepadamu, nyaris sy hanyut oleh kegembiraan. belum hujan kamu sudah cari tempet berteduh

   Hapus
 22. Terima kasih sangat membantu
  , sy tinggal di Kota Medan ada tugas anak mencari kalimat dalam bahasa Makassar Satu, dua, tiga jangan lupakan saya.....

  BalasHapus
  Balasan
  1. se're, rua, tallu teaki takkaluppa ri nakke..

   Hapus
 23. apa artinya Asran Ondeng? terimakasih.

  BalasHapus
 24. Jadi rindu makassar.. 😭😭
  B'guna s'kali gan postingan'y, jd semakin b'tambah p'belajaran utk bahasa makassar'y. Thanks iia.. Salam

  BalasHapus
  Balasan
  1. salam.. makasih gan atas kunjungannya :)

   Hapus
 25. Kalo Kodong Itu Apa ?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Kodong itu adalah ungkapan yang bermakna sama dengan Kasihan...

   Hapus
 26. Bahasa INGGRIS, Bahasa INDONESIA, dan Bahasa Makassar, mana yg paling Efektif?..:> .
  Kata : JATUH
  Kalo pake Bhs Indonesia, mau jatuh ke arah manapun tetap bunyinya JATUH.
  Begitu jg jika pake bhs inggris, FALL.
  Coba kalo Bhs makassar:
  Jatuh ke belakang: tappowa
  Jatuh dari atas: ma'bung
  Jatuh ke depan: tappanyuknyu'
  Jatuh terlempar: tassambila
  Jatuh krn tersandung: tatto'ro.
  Jatuh benjol: ta'buttu'
  Jatuh tertancap : tattinting
  Belum lagi jika dikaitkan dgn kondisi jatuh nya:
  Jatuh dari tempat tidur: ta'bulinta
  Jatuh terseret: tappasossoro'
  Jatuh disertai kehilangan kesadaran: lippu.
  Jatuh terbalik : Tattindola'
  Jatuh enggak bangun-bangun: ammoterang...
  Jatuh tak sengaja: tappeccoro'
  Jatuh dari tangga : Ta'guling-guling
  Jatuh warna kuning : TaccidiX_X.
  Jatuh dimana-mana: Ta'bene2
  Jatuh miskin: sorokau bembe...
  Jatuh dr lantai 5: Matei kodong,....
  Betapa Kayanya Bahasa MAKASSAR.... :)

  BalasHapus
  Balasan
  1. Jatuh terjerembab : tattinompang.
   Jatuh kesamping : ta'lingge
   buah jatuh karena matang : runang
   ludah jatuh dikepala : tai lama'jinne x_x

   Hapus
 27. Kalau bahasa makassarnya "waktu saya liburan ke jogja,saya bersama kawan2ku,dan kawan2ku semua pergi ke pasar maliboro"

  BalasHapus
  Balasan
  1. Wattungku liburang mange ri jogja, nakke siagang agang-agangku ngaseng mange ri pasara' malioboro.

   Hapus
  2. Liburang itu bukan bahasa Makassar, itu bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia serapan. Pakai bahasa Makassar murni. Kalau menerjemahkan jangan menerjemahkan secara arti tekstual tapi terjemahkan secara kontekstual bos Suwandy Mardan.

   Hapus
  3. apaji pale na basa makassarana liburang? tena kuuissangi nakke.

   Hapus
  4. Liburan sama saja jalan2 berarti jappa2

   Hapus
 28. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 29. Kamu cantik sekali, bahasa makassarnya apa gan?

  BalasHapus
 30. Permisi kakak, mau tanya dong arti dari ini apa ya..
  - heba' boy tah..
  * masih peseng ko dich... Ahaaa
  + daumako tan harus oana heba' .. Iri rakoo tuu
  - yya ramo kah tuu calon ambe masa depan..?
  + haha danggi merekai onde

  BalasHapus
  Balasan
  1. Maaf,, yang anda tanyakan sepertinya bukan bahasa Makassar :)

   Hapus
  2. Itu bahasa mirip bahasa toraja

   Hapus
 31. Kasih dong sepuluh contoh kalimat dalam bahasa makasar, ada tugas nih gan, mohon bantuannya. Makasih

  BalasHapus
  Balasan
  1. 1. Punna ammuko membara' sunggui tallasakku', erokka ambangung masigi' siagang Balla' Quran.
   2. sanna' nakkukku ri Ammakku nasaba' appa' taungmi kubokoi Butta passolongang cerakku'...
   3. Sanna' erokku' assicini siagang Ammakku, Bapakku na Saribattangku ri Butta mangkasara'.. tuli ia ngaseng ku u'rangi
   kalau kita mau kalimat bahasa Makassar mending kita search di Youtube dan cari lagu-lagu Makassar, nah... salin saja lirik lagunya. ok Gan..

   Hapus
  2. membangun Mesjid = bisa juga a'paenteng Massigi'
   empat tahun = patang taungmi

   Hapus
 32. Saya mau namai nama belakang anak saya pakai bahasa makassar.mohon carikan yg artinya "mempunyai kedudukan yg tinggi" bahasa arabnya
  "Darojatun ulya"

  BalasHapus
  Balasan
  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  2. Abdullah Masunggu (Hamba Allah yang Berkedudukan Tinggi)

   Hapus
 33. bahasa makassarnya puisi apa yah? sebelumnya makasih;)

  BalasHapus
 34. Sarru kamma artinya apa yaa bang?

  BalasHapus
 35. Mau tanya, apakah ada nama tempat/kabupaten/kota di makassar yang bisa diartikan "tempat tinggi"? Saya butuh jawaban secepatnya. Terima kasih

  BalasHapus
  Balasan
  1. apa basa mangkasara' Manusia dapat di hancurkan.
   Manusia dapat di matikan.
   tetapi manusia tidak dapat di kalahkan, selama manusia itu masih setia pada hatinya sendiri, Atau Ber-SH pada dirinya sendiri)

   Hapus
 36. nakke pa balao kandala

  BalasHapus
 37. Karaeng bisa Ki dapat kamus ini bentuk pdf ??
  Ki mau tengok teman di makassar....kodong...hiks

  BalasHapus
 38. bos kalo bahsa.mkssar aku cinta kamu.mau ka kamu jadi isrit ku..

  BalasHapus
 39. Bundal artinya ap?
  Tombong artinya ap ? Thankyou

  BalasHapus
 40. Keren... Makasih atas infonya. Saya orang Makassar juga tapi terkadang masih banyak kata-kata dalam bahasa Makassar yang belum saya tahu.
  ~
  Singgah ki' di (deretanabjad.blogspot.com)

  BalasHapus
 41. Kalau arti bahasa daerah nya hadist apa

  Terangnya Halal dan Haram
  Hadits dan terjemahan
  «عَنْ أَبِي عَبْدِ الله النُّعمَان بْنُ بَشِير رَضِيَ الله عَنهُمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ» . رواه البخاري ومسلم.
  “Dari Abu ‘Abdillah an Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘anhuma, an Nu’man berkata : aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda : “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat (menyerupai halal atau menyerupai haram), Banyak orang tidak mengetahui hal-hal yang syubhat itu. Barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat maka ia telah membebaskan diri dari yang haram untuk agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, jatuh pada hal yang haram, ia seperti penggembala yang menggembala di sekitar kebun yang dijaga, pastinya gembalaannya akan memasuki kebun itu. Sesungguhnya setiap raja memiliki batas wilayah yang dijaganya, Adapun batasan Allah di bumiNya adalah hal-hal yang diharamkannya. Sungguh dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya, Sungguh ia adalah jantung” (HR Bukhari dan Muslim)

  BalasHapus
 42. Om artinya semoga kau bahagia bersama nya di sanah ,dan aku berdoa semoga kau cepat di panggil sang maha kuasa tolong yh om di bls klo ada yg tau

  BalasHapus
 43. Kalo arti "bomban'na phattirow" itu apa ya kak ??
  Makasihh

  BalasHapus
 44. kalau kabulamma itu apa artinya ?

  BalasHapus
 45. I nakke lope siagang kau apa artinya ya...?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Inakke = saya
   Siagang = bersama
   Kalau bentuk kata yaang lebih tepat : Sanna ku ngaita' andi, sarro kuminasaiki anjari bainengku'. Saya sangat menyukaimu dek, saya sangat berharap engkau menjadi istriku.

   Hapus
  2. Lope itu slang / bahasa gaul... makna nya "LOVE"

   Hapus
 46. tolong artikan : ikau pe'pe inakke je'ne

  BalasHapus
  Balasan
  1. "Kamu Api, Saya Air"

   Hapus
 47. bella tojingmo lampaku kanasimbangi dolanga aule ta'lengu tomma ri bulu'na butta jawa

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tinggi kesusastraan nya ini bos, mungkin admin tidak bisa mengartikan secara tepat dan benar.

   Hapus
 48. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 49. Zuhri..
  klau saya ndk salah itu artinya :
  kamu korek/api saya air.

  BalasHapus
 50. Tabe' Sike'de' kupalambusiang

  Senin = Sanneng
  Selasa = Salasa
  Rabu = Araba'
  Kamis = Kammisi'
  Jum'at = Juma'
  Sabtu = Sattu
  Minggu = Aha'

  BalasHapus
 51. Bahasa makasar utk 'terimakasih kembali'?

  BalasHapus
 52. Apa arti dari "naingipitko"? Terimakasih sebelumnya��

  BalasHapus
  Balasan
  1. Nai ngipikko artinya "Siapa yang jepit/himpit kau?"

   Hapus
 53. Mantap kamus bahasa makassarnya

  BalasHapus
 54. Mantap kamus bahasa makassarnya

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tidak mantap, banyak kesalahan.

   Hapus
 55. Balasan
  1. "Bori' Masunggu" artinya negeri yang mulia :)

   Sekian

   Hapus
 56. Bahasa Indonesianya ammose' apa daeng..??

  BalasHapus
 57. om, salam.
  mohon bantuan bahasa makassarnya:

  1. musuh
  2. lama tak jumpa
  3. menyerahlah saja
  4. jangan hiraukan aku
  5. senjata
  6. pernah kah kau menyentuh sesuatu yang begitu mendidih?
  7. apa yang kau baru lihat sekarang adalah apa yang ku alami sejak dulu
  8. aku ada karena kau ada
  9. aku adalah kau
  10. sekarang bukan saat nya main-main

  mohon bantuan nya :)
  saat ini saya sedang menggarap komik dengan tokoh utama orang Makassar. bahasa Makassar saya tidak terlalu lancar, meskipun keturunan murni sana tapi lahir dan besar di Jakarta.

  mohon bantuan nya kalau sempat

  BalasHapus
 58. Maaf mau tanya, apa artinya "Kau juku mairo bolu cakalng" dan artinya "panemos"

  BalasHapus
  Balasan
  1. "kau ikan Bandeng, Teri, Tongkol"
   kalau Panemos mungkin kepanjangan dari "Pa'nai'emosi" Bikin naik emosi / Bikin naik tekanan darah / Bikin Emosi

   Sekian :)

   Hapus
 59. Apa artinya PAMARRI dan apa sinonimnya?

  BalasHapus
 60. Arti nya ini apa ya "Tapi na bilang beng dia sayajhi na suka cka"

  tolong yang tau blas bhasa indonesia ..

  BalasHapus
  Balasan
  1. "Tapi katanya dia bilang, hanya saya di suka cika"
   Cika itu artinya sepupu, tapi kalau dalam istilah gaul itu maknanya Saudara atau "Bro/Sis". :)

   Sekian

   Hapus
  2. Boleh tolong translate in artinya ini apa??
   Ballissi ka punna motere mi Allo a??

   Tau arti ballissi, punna, motere, Allo. Tp gak cocok kalo di artikan satu 2 haha tolong gan

   Hapus
 61. Tabe'karaeng.... Mintol kg, apa basa mangkasara'na "selamat pagi"

  BalasHapus
 62. Tabe'karaeng.... Mintol kg, apa basa mangkasara'na "selamat pagi"

  BalasHapus
 63. Saya bukan org makassar tapi saya ingin belajar bahasanya, tolong bantu ya. "wusukna nampa takbungke alang lompo" itu artinya apa ya?

  BalasHapus
 64. apa bahasa makassarna saya akan menikahi adekmu

  BalasHapus
 65. kak tolong di bantu dong, ada tugas nih di suruh membuat kata masing-masing 5 jenis kata yg misalkan 1:a 2 :i 3:u 4:e 5:o atau kayak ka ki ku ke ko, tapi yg huruf ya wa dan ha itu ajah misalkan YA...? YI...? YU...? YE...? YO....?

  Minta tolong ka kodong daeng ku!!!

  BalasHapus
 66. mohon bantu terjemahin daeng 'aja sombonk mko cezt. eda kpng mu tandaina. iye, eda memang mo ku tandai to boroko. wizz sombongnya mi skrg di. efek apa bikinko begitu?

  BalasHapus
 67. Gan, mau nanya dong klo bahasa Makassar nya ( saya LG jatuh cinta )

  BalasHapus
 68. Tabe'karaeng artinya paraikatte sikatutui andi apa terimakasih karaeng

  BalasHapus
 69. apa bahsa makkassar; Selamat datang dan Sampai jumpa lagi

  BalasHapus
 70. Gan apa arti nya aku suka pada mu dan aku sayang sama kamu, dan aku ingin menikah dengan kamu .. tolong gan terjemahin gan .. makasih

  BalasHapus